Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu to placówka z zasadami i wieloletnią tradycją. Jest to szkoła środowiskowa, w której szczególną wagę przywiązuje się do edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej. Nie mniej ważne filary nauczania i wychowania stanowią: sport oraz edukacja kulturalna i artystyczna.

Dziewięć spośród trzydziestu czterech oddziałów to klasy integracyjne.

Bardzo dobrze wyposażone pracownie: przyrodnicze, informatyczna (współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego), nauczania zintegrowanego z tablicami interaktywnymi, dwa gabinety logopedyczne, biblioteka z multimedialnym centrum informacji (również współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego) stwarzają naszym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w rzutnik multimedialny i ekran. 

Na szczególną uwagę zasługuje gabinet języków obcych, wyposażony w nowoczesny sprzęt audio-wideo i zestawy słuchawkowe. 

Szkoła posiada doskonałe zaplecze sportowe, na które składają się dwie sale gimnastyczne, w tym pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową. W roku szkolnym 2012/13 oddano do użytku kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boiska: piłkarskie pokryte syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjne do gry w siaktówkę i koszykówkę, budynek sanitarny i szatnia. Ten nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny powstał w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012".

Na wysoki poziom nauczania oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych wpływa wysoce wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów (logopedzi, surdopedagodzy, rewalidatorzy, terapeuci, oligofrenopedagog, pedagog i psycholog).

Gabinet pielęgniarski pozwala na zapewnienie uczniom opieki medycznej.

Szkoła została objęta tzw. Systemem Działań Wspierających Bezpieczeństwo i Zdrowie Ucznia, polegającym m.in. na realizacji programów profilaktycznych i prozdrowotnych.

Szkolne teatry (Teatr Rosarium oraz koło teatralne Pudełko z kukiełką dla uczniów klas 1-3), formacje taneczne, zespoły muzyczne, cyklicznie wydawane gazetki "Strzał w 10!" oraz wyjazdy o charakterze kulturalnym do teatrów w Warszawie, Gdyni, Bydgoszczy i Poznaniu dają uczniom możliwość realizacji pasji związanych z kulturą i sztuką.PDF Drukuj Email
Wpisany przez KH   
czwartek, 06 marca 2014 18:30

Zasady rekrutacji uczniów do klas 1 Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu

 

 

Kryteria rekrutacyjne, wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, termin składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów. (art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawa rekrutacyjna” (Dz.U.2014 poz. 7 ze zm.)

 
LP
Kryteria
Liczba pkt
dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1.
Zamieszkiwanie kandydata na terenie GMT
16
 
oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 1)
2.
Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców
8
oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 2)
3.
Zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece nad kandydatem
4
oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 3)
4.
Kontynuowanie edukacji w szkole przez kandydata lub jego rodzeństwo, lub ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata i jego rodzeństwo
2
oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 4)

 

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa powyżej, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 20c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.

 

 

 
LP Kryteria Liczba pkt za kryterium
1. Niepełnosprawność kandydata 1
2. Niepełnosprawność jednego z rodziców 1
3. Niepełnosprawność obojga rodziców 1
4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1
5. Objęcie kandydata pieczą zastępcza 1
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1
7. Wielodzietność rodziny kandydata 1

 

 
 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych GMT
Data
Zdarzenie
początek 09.03.2015 r.
godz. 9.00
uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w szkole pierwszego wyboru
koniec
10.04.2015 r.
godz. 15.00
24.04.2015 r.
do godz. 12.00
ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do szkoły
początek 27.04.2015 r.
godz. 8.00
potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły
koniec
29.04.2015 r.
godz. 15.00
30.04.2015 r.
do godz.12.00
ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
początek 27.05.2015 r.
godz. 9.00
rekrutacja uzupełniająca
koniec nie później niż 31.08.2015 r.
godz. 15.00

 

Poprawiony: piątek, 13 lutego 2015 23:04
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 13