Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Agnieszka Lubnau
Sekretarz: Anna Nyga
Skarbnik: Katarzyna Szelangiewicz
Pozostali członkowie Prezydium RR:
Ilona Jędrzejewska, Anna Gawior, Magdalena Kuczewska, Marcin Mikielewicz, Kazimierz Suwała, Anna Hućko, Olga Impert, Brygida Dąbrowska
Komisja rewizyjna: Iwona Banasiak,Malwina Waliszewska-Holc,Paweł Papiński

 
 

Spotkania i dyżury

-comiesięczne dyżury przedstawicieli RR (terminy podawane na bieżąco w Kalendarzu)

Terminy spotkań  będą ogłaszane na stronie szkoły i na tablicy informacyjnej przy dyżurce.

Wszelkie wnioski, uwagi oraz wnioski o dofinansowania należy składać do teczki Rady Rodziców w sekretariacie szkolnym. 

 

Fundusz Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przypomina o terminowym rozliczaniu list wpłat.

Numer konta RR -WBK BK 12 1090 1506 0000 0001 2178 9282 w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia i klasę.


Plan pracy

1. Organizowanie roboczych spotkań Prezydium RR.

2. Podejmowanie interwencji na wniosek rodziców.

3. Udzielanie pomocy szkole w ramach preliminarza na rok szkolny 2017/2018.

4. Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcji w działaniach związanych z profilaktyką zwalczającą uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

5. Wspieranie działań Dyrekcji związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz osiedla.

6. Pomoc  Dyrekcji szkoły przy pracach związanych z uzupełnianiem wyposażenia sal gimnastycznych, sal dydaktycznych, pracowni komputerowych.

7. Wsparcie działań Dyrekcji Szkoły związanych z modernizacją budynku szkolnego, jego elewacji oraz terenów zielonych.

8. Udział rodziców w pracach związanych z poprawianiem WSO w SP10.

9. Pomoc przy organizacji uroczystości  szkolnych oraz imprez  dla uczniów.

10.Uchwalanie w  porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
11.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.(W przypadku polecenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania)

 

12.Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.