Prezentacja multimedialna "PROJEKT COMENIUS"

 


 

Comenius "Uczenie się przez całe życie"

Od września 2008r. do czerwca 2010r. Zespół Szkół nr 7 w Toruniu był uczestnikiem międzynarodowego programu Comenius "Uczenie się przez całe życie".

Tytuł projektu: Język przyjaźni
Czas realizacji: 2008-2010 r.
Szkoły partnerskie: ZS nr 7 - SP 10 w Toruniu, szkoły z Włoch, Litwy, Łotwy, Rumunii i Turcji.

Cele projektu

Celem projektu było kształtowanie u dzieci pozytywnej postawy do nauki języka angielskiego, podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku angielskim mówionym i pisanym, zainteresowanie dzieci kulturą innych krajów.
Dzięki udziałowi w programie nauczyciele mogą wypracować strategię i metodykę w nauczaniu języka, rozwijać swoje umiejętności i dzielić się doświadczeniami, a także tworzyć materiały edukacyjne.

Sposoby realizacji celów

Cele projektu zostały realizowane poprzez:
- wymianę informacji drogą mailową oraz pocztową,
- tworzenie kroniki szkolnej dokumentującej wydarzenia szkolne i z regionu,
- wymianę kart świątecznych i nagrań, np. piosenek, sztuk teatralnych, tańca - związanych z kulturą, tradycją, zwyczajami i codziennością danego kraju,
- wymianę doświadczeń nauczycieli języka angielskiego podczas wizyt w szkołach partnerskich.
- wizyty w szkołach partnerskich.

W ramach realizacji projektu odbyło się 7 wyjazdów do szkół partnerskich nauczycieli realizujących projekt w danej szkole.
Spotkania szkół partnerskich:
1. Włochy- Pesaro- listopad 2008
2. Rumunia- Resita- marzec 2009
3. Litwa- Kłaipeda- maj 2009
4. Łotwa- Ryga- wrzesień 2009
5. Włochy- Porto Recanati- listopad 2009
6. Turcja- Kayseri- marzec 2010
7. Polska- Toruń- maj 2010

Pasero we WłoszechI spotkanie koordynatorów projektu ze szkół partnerskich - Pesaro (Włochy) 2008

Pierwsze spotkanie

I mobilność - 5-9 XI 2008 - Włochy: Instituto Comprensivo Statale L. Pirandello - Pesaro
Szkoła ta jest koordynatorem projektu.
Składa się z 3 przedszkoli, 5 szkół podstawowych, 1 szkoły średniej (w sumie ok. 900 uczniów).
Najbliższa mieści się na przedmieściach Pesaro, najdalsza w małej wsi około 18 km od miasta.

Praca zespołu koordynującego nad zadaniami projektu

Szkoła we Włoszech - w skrócie:
- liczba uczniów w klasie: 15-28 (klasy integracyjne),
- uczniowie rozpoczynają naukę w wieku 6 lat; w klasach 1 - 5 - nauczanie zintegrowane,
- obowiązek noszenia mundurków,
- brak pedagoga i psychologa szkolnego - nauczyciele zobowiązani są do ukończenia odpowiednich kursów w tym zakresie,
- możliwością konsultacji z pedagogiem lub psychologiem 1-2 razy w miesiącu.

Biblioteka szkolna


Pracowania techniczna


Uczniowie klasy drugiej


Wystrój szkoły - ceramiczne obrazy


 

Realizacja projektu w roku szkolnym 2009/2010

W drugim roku realizacji projektu uczniowie ze szkoły podstawowej kontynuowali pisanie listów do swoich partnerów zagranicznych.

W dniach 10-15 maja gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Rumunii, Litwy, Turcji, Włoch, Łotwy. W programie wizyty znalazła się konferencja metodyczna, obserwacje lekcji, prezentacja polskiego systemu szkolnictwa oraz zasad funkcjonowania szkoły podstawowej i przedszkola, zwiedzanie Torunia i Ciechocinka, część artystyczna,.

Młodzi aktorzy koła teatralnego przygotowali przedstawienie kukiełkowe "One little Elefant". Dzieci z klas piątych zaprezentowały inscenizację legendy o Flisaku.

Angliści tworzyli, nagrywali lub utrwalali w formie folderu materiały edukacyjne i metodyczne związane z nauczaniem języka obcego. Wykorzystywali metodę projektu, gry i zabawy, a także przygotowali wystawy prac uczniowskich.

Podczas wizyty nauczycieli ze szkół partnerskich angliści prezentowali efekty swojej pracy, stosowane formy i metody nauczania. Towarzyszyli też gościom w czasie zwiedzania wystawy "Dzieje książki", którą przygotowali bibliotekarze naszej szkoły. Dzięki ekspozycji prac uczniowskim pn. "Rok Chopinowski" nauczyciele z innych krajów poznali sylwetkę polskiego kompozytora.

W ciągu dwóch lat projektu uczniowie i nauczyciele z państw partnerskich mieli możliwość poznania kultury, tradycji i kuchni, ale także doskonalenia kompetencji językowych. Poznali różne systemy edukacji, wymienili się doświadczeniami dotyczącymi metod i form nauczania. Wzięli udział w wielu dyskusjach na temat problemów współczesnej edukacji.

Uczniowie uświadomili sobie, że wszyscy jesteśmy częścią Europy, ale mamy też swoje odmienne tradycje, święta, zwyczaje. Pracochłonny projekt przyniósł wiele satysfakcji, pozytywnych wrażeń, nowych sposobów na uczenie innych i uczenie się od innych.