ZIELONY CERTYFIKAT

dla Zespołu Szkół nr 7


Komisja Certyfikacyjna Programu „Zielony Certyfikat” podczas posiedzenia w dniu 11-15 lipca 2004 r. po zapoznaniu się z raportami opracowanymi przez Zespoły Wizytujące, podjęła decyzję o przyznaniu naszej placówce „Zielonego Certyfikatu” I stopnia.

W imieniu Komisji Certyfikacyjnej pani Honorata Waszkiewicz – koordynator programu „Zielony Certyfikat” – przesłała Dyrekcji Szkoły następujące słowa uznania: „Gratuluję serdecznie Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom tego wspaniałego sukcesu. Wierzę, że z takim ogromnym potencjałem i zrozumieniem idei zrównoważonego rozwoju Zespół Szkół nr 7 stanie się nie tylko ośrodkiem lokalnej społeczności, ale również ważnym centrum dla całego województwa i kraju, skąd inni będą czerpali wzorce do naśladowania”.

„Zielony Certyfikat” przyznawany jest placówkom, które upowszechniają idee zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju człowieka w harmonii z przyrodą, bez naruszenia w sposób istotny i nieodwracalny zasobów środowiska, rozwoju opartego na jednoczesnym respektowaniu praw przyrody, ekonomii i praw rozwoju społeczeństw. Idee te zapisane są w dokumencie o charakterze międzynarodowym pod nazwą Agenda 21. ZS nr 7 realizuje treści zasad zrównoważonego rozwoju w ramach edukacji środowiskowej od 1995 roku. Wówczas opracowano w szkole innowacyjny program o charakterze środowiskowym, realizowany w czterech płaszczyznach: ekologicznej, zdrowotnej, regionalnej i integracji społecznej.

Szkoła podjęła zintegrowane działania edukacyjne, których celem było i jest nadal kształtowanie zachowań i postaw społeczności szkolnej i lokalnej w zakresie:

l dostrzegania wartości materialnych i niematerialnych przyrody;
l
dostrzegania zdrowia jako wartości każdego człowieka i uświadomienia odpowiedzialności za jego stan;
l
zainteresowania kulturą najbliższego środowiska, jego historią, tradycjami i obyczajami;
l
dostrzegania wagi działań społecznych na rzecz środowiska i drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna jest realizowana m.in. poprzez następujące działania:

l opracowanie materiałów dydaktycznych: lekcji o tematyce ekologicznej dla uczniów wszystkich grup wiekowych realizowanych cyklicznie na godzinach wychowawczych i edukacji środowiskowej (klasy 1–3); monografii osiedla Mokre, na terenie którego znajduje się szkoła, przewodnika metodycznego uwzględniającego najcenniejsze miejsca przyrodnicze i kulturowe najbliższego otoczenia – Terenowa Ścieżka Dydaktyczna Dzielnicy Mokre;

l udział w programach edukacyjnych, m.in. w programach: „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza”, Kampanii Ozonowej, Programie Radonowym, Europejskim Programie Edukacyjnym Socrates – Comenius, Terenowej Edukacji Środowiskowej (Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku), w autorskim programie ekologicznym nauczyciela naszej szkoły „My a Ona” , w programie „Co tkwi w śmieciach? organizowanym przez Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Toruniu, Europejskim Programie Hodowlanym zajmującym się ratowaniem gatunków ginących i zagrożonych, Szkolnym Programie Energetycznym – opracowanym przez Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody, „ABC bezpiecznej energii”, interdyscyplinarnym programie edukacyjnym Science Across the World, programach zdrowotnych – „Śniadanie w domu, posiłek w szkole”, Program tytoniowy”;

l edukację społeczności lokalnej: powołanie przy szkole Studium Środowiskowego, którego celem jest aktywizacja i integracja społeczeństwa wokół idei ekorozwoju na terenie szkoły; opracowanie przewodnika turystycznego dla mieszkańców miasta po „Dzielnicy Mokre”.

Zespół Szkół nr 7 prowadzi również wiele praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Do najważniejszych należą:

l udział w akcji „Sprzątanie świata” – terenem naszej działalności są tereny przyszkolne, Struga Toruńska (dopływ Wisły), lasy gminne;

l modernizacja terenów rekreacyjno–sportowych wokół szkoły – nasadziliśmy 50 gatunków drzew i krzewów, zieleń do nasadzeń pozyskaliśmy przez prace użytkowe na rzecz lasu;

l udział w akcji „Gaje 2000” – uczniowie nasadzili 2.500 drzew i krzewów w okolicach Torunia;

l segregacja śmieci, zbiórka baterii, świetlówek (obsługa szkoły), makulatury;

l udział w Europejskim Programie Hodowlanym ginących gatunków;

l opieka nad zwierzętami osiedlowymi (dokarmianie ptaków);

l wprowadzenie działań mających na celu oszczędne gospodarowanie wodą oraz energią;

l prowadzenie edukacyjnej działalności środowiskowej poprzez organizowanie dla okolicznych szkół seminariów o tematyce ekologicznej oraz współpracę z wydawnictwami edukacyjnymi.

Nasza placówka, realizując edukację ekologiczną, współpracuje ze środowiskiem lokalnym, m.in. z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Torunia, Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Torunia, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta, Miejskim Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Toruniu, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku i przekazywanie
wartości etycznych

Kształtowanie różnorodnych partnerskich więzi w społeczności placówki dokonuje się na dwóch płaszczyznach: pierwszą jest cała społeczność szkolna i lokalna, drugą płaszczyzną są działania integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi. Powołane z dniem 1 września 1994 r. oddziały integracyjne umożliwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej aktywne uczestnictwo w budowaniu pomostu dla młodzieży niepełnosprawnej w pełnieniu funkcji społecznych i obywatelskich w ich dorosłym życiu w środowisku lokalnym.

Edukacja kulturowa i regionalna

Jednym z priorytetów w pracy szkoły jest edukacja kulturowa i regionalna. Popularyzowanie wiedzy w tym zakresie odbywa się poprzez:

l realizowanie programu wychowawczego,

l realizację ścieżek edukacyjnych,

l udział młodzieży w dodatkowych programach edukacyjnych,

l umieszczenie na murach szkoły tablicy upamiętniającej ofiary II wojny światowej,

l Studium Środowiskowe.

Placówka przygotowuje ponadto uczniów do życia w społeczeństwie w jednoczącej się Europie poprzez:

l realizację przesłanek Agendy 21,

l udział w programie Socrates,

l współpracę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży,

l realizację europejskiej ścieżki edukacyjnej.

„Terenowa Ścieżka Edukacyjna Dzielnicy Mokre”

Zespół Szkół nr 7 ze względu na specyfikę swojej działalności pełni funkcję swego rodzaju centrum edukacji środowiskowej w części miasta, w której się znajduje. Dlatego też, biorąc pod uwagę potrzebę zainicjowania profesjonalnej edukacji dla społeczności ZS nr 7, innych szkół oraz społeczności lokalnej, zespół nauczycieli naszej placówki opracował „Terenowej Ścieżki Edukacyjnej Dzielnicy Mokre”.

Każde miejsce zostało opracowane pod względem merytorycznym i metodycznym do przeprowadzenia zajęć na trzech poziomach edukacyjnych: nauczania zintegrowanego, nauczania blokowego i nauczania gimnazjalnego. Uczniowie w czasie takiej lekcji poznają historyczne miejsca dzielnicy, takie jak: Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej, „Szmalcówkę”, fortyfikacje pruskie oraz budowle sakralne dzielnicy (cerkiew, kościoły). Poznają ważne miejsca przyrodnicze – Strugę Toruńską, park i Górę św. Jakuba oraz oczywiście roślinność i zwierzęta dzielnicy. Natomiast gimnazjaliści dodatkowo podejmą pewne działania związane z problemami ekologicznymi: będą kontrolować stan powietrza atmosferycznego, badać wpływ komunikacji na środowisko miejskie oraz poznają gospodarkę odpadami na naszym osiedlu.

Z przewodnikiem po osiedlu

„Terenowa Ścieżka Edukacyjna Dzielnicy Mokre” została również wydana w formie książkowej jako przewodnik po osiedlu. Zawarte w niej opisy trasy turystycznej w obrębie dzielnicy Mokre wraz z mapką mogą być doskonałym przewodnikiem w czasie niedzielnego, rodzinnego spaceru. Przewodnik wzbogacony jest również historycznymi fotografiami naszej dzielnicy, dzięki którym możemy powrócić na chwilę do przeszłości i podziwiać piękną architekturę miejskich dworków, otoczonych urokliwą zielenią.

Niniejsze opracowanie dopomoże zrozumieć społeczności lokalnej, że tym, co łączy, jest miejscowa kultura i jej dziedzictwo, a także lokalne środowisko przyrodnicze.

Niech więc edukacja środowiskowa dokonuje się nie tylko przy udziale nauczyciela, lecz również z udziałem szerszych kręgów społeczności lokalnej, które dzięki temu utworzą społeczeństwo wspólnotowe, utożsamiające się ze swoją Małą Ojczyzną.

willa stara                                            willa nowa

Willa nad Strugą Toruńską – jeden z obiektów na trasie przez osiedle Mokre. W przewodniku znalazły się również fotografie zabytków sprzed lat.