Zasady rekrutacji kandydatów do klas 1

Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Toruniu

  (kliknij, aby przeczytać oraz uchwała RMT i  terminy)


Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów do klasy pierwszej                        

 • Sale lekcyjne składające się z części edukacyjnej i rekreacyjnej wyposażone w pomoce dydaktyczne z programu „Radosna Szkoła” oraz tablice interaktywne z dostępem do internetu.
 • Sala gimnastyczna wyposażona w pomoce dydaktyczne z programu „Radosna Szkoła”
 • E-dziennik umożliwiający bieżący kontakt rodzica z wychowawcą.
 • Świetlica czynna w godz. 7:00 – 16:30.
 • Stołówka szkolna.
 • Plac zabaw z programu „Radosna szkoła” oraz kompleks boisk sportowych Orlik.
 • Pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, rewalidatora.
 • Opieka medyczna: pielęgniarka, stomatolog.
 • Wspomaganie uczniów uzdolnionych i potrzebujących wsparcia: koła zainteresowań, zajęcia rozwijające zdolności, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
 • Zajęcia edukacyjne realizowane we współpracy z instytucjami miejskimi: Muzeum Okręgowym, Muzeum Etnograficznym, Ogrodem Zoobotanicznym, Miejski, Szkołą Leśną na Barbarce i in. 

Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia o charakterze humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, informatycznym, artystycznym, sportowym (aktualny wykaz w zakładce: „Zajęcia pozalekcyjne”).

Wspomaganie uczniów z dysfunkcjami, m.in.:

 • dostosowanie kryteriów pracy i oceniania do możliwości uczniów mających opinie o dysleksji rozwojowej i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dodatkowe zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów z dysleksją,
 • zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne, 
 • realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych, np.
 • „Hałas i jego skutki”,
 • „Bezpieczne zabawy podczas przerw”,
 • „Zdrowy kręgosłup podstawą dobrego samopoczucia”,
 • „Śniadanie w domu, posiłek w szkole”,
 • programy profilaktyczne na temat uzależnień,
 • gimnastyka korekcyjna.

Baza sportowa szkoły:

kompleks boisk: piłkarskie pokryte syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę, budynek sanitarny, szatnia, 

2 sale gimnastyczne, w tym jedna pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową,

Baza dydaktyczna szkoły – pracownie:

informatyczne, przyrodnicze, humanistyczne, edukacji wczesnoszkolnej z tablicami interaktywnymi, dwa gabinety logopedyczne, dobrze wyposażona biblioteka z multimedialnym centrum informacji.

Języki obce: angielski (wiodący), niemiecki lub hiszpański (od klasy VII).

Inne informacje

 • Szkoła posiada stołówkę.
 • Świetlica czynna w godz. 7:00 – 16:30.
 • Czas trwania zajęć: od 8:00 do 16:30.
 • Uczniowie objęci są opieką pedagoga, psychologa, logopedów, surdopedagogów, specjalistów w zakresie rewalidacji i terapii pedagogicznej.
 • Na terenie szkoły uczniowie objęci są opieką pielęgniarki oraz stomatologa.
 • W szkole działa sklepik.