Szkoła dąży do wyposażenia swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, które umożliwią dostrzeganie pojmowania świata w sposób holistyczny.

Tak ukształtowane umiejętności i postawy umożliwią uczniowi radzenie sobie z trudnościami życiowymi, harmonijne funkcjonowanie w społeczeństwie i środowisku, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Najważniejsze zasady zrównoważonego rozwoju to:

  • rozumienie ograniczeń konsumpcji z naturalnych zasobów przyrody oraz rozumienie praw nią rządzących,

  • rozumienie problemu ludzi niepełnosprawnych oraz gotowość niesienia im pomocy,

  • rozumienie historii i kultury ojczystej jako wartości umożliwiającej zachowanie tożsamości narodowej,

  • znajomość i dostrzeganie wartości kultur innych społeczeństw,

  • rozumienie zdrowia jako niezaprzeczalnej wartości każdego człowieka oraz zdawanie sobie sprawy z możliwości jego kształtowania,

  • rozbudzenie zamiłowania do zdobywania wiedzy i umiejętności jej stosowania w praktyce,

  • umiejętne korzystanie z najnowszych środków technologii komunikacyjnych.